top of page

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα #GrowYourBusiness - Certification Program

1. Διοργανωτές 

Η ανώνυμη εταιρεία  με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «COSMOTE» (ΑΦΜ 094493766, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών Αριθ. Γ.Ε.Μ.Η  2410501000 ) που εδρεύει στο Μαρούσι,  Λεωφ. Κηφισίας 99 σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία EQUALITY (ΑΦΜ 996787689, Γ.Ε.ΜΗ 2197940), που εδρεύει στην Αθήνα, Ιπποκράτους 2, αποκαλούμενοι εφ’ εξής από κοινού ως Διοργανωτές, αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να διοργανώσουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα#GrowYourBusiness- Certification Program” (εφεξής το Πρόγραμμα). Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται με την Επιστημονική Υποστήριξη του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών .
 

Σκοπός του παρόντος είναι η σαφής περιγραφή του Προγράμματος, και ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων (εφεξής «Συμμετέχοντες»). Οι παρόντες όροι βρίσκονται δημοσιευμένοι στην ιστοσελίδα του Προγράμματος https://www.equality.org.gr/growyourbusiness  (εφεξής «Ιστοσελίδα Προγράμματος») που φιλοξενείται στον Ιστότοπο της EQUALITY.

2. Περιγραφή του Προγράμματος 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη και υπαλλήλους Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), όπως αυτές καθορίζονται πιο κάτω στον όρο 7. Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει στους Συμμετέχοντες δωρεάν και πιστοποιημένη εκπαίδευση σε ζητήματα που σχετίζονται με τις ψηφιακές δεξιότητες και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το Πρόγραμμα απαρτίζεται από τις παρακάτω θεματικές ενότητες σεμιναρίων:
 

 1. Digital Skills I

 2. Digital Skills IΙ

 3. Ανάπτυξη e-commerce Plan

 4. Σχεδιασμός Digital Marketing Plan

 5. Social Media

 6. Search Engines

 7. Content Marketing

 8. Logistics & Pricing

 9. ERP & CRM

 10. Analytics & IoT/ ΑΙ 
   

Οι Συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν να παρακολουθήσουν μία ή περισσότερες θεματικές ενότητες.
Οι ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης του Προγράμματος, καθώς και οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης κάθε θεματικής βρίσκονται στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος. 

3. Διαλέξεις

Κάθε σεμινάριο έχει συνολική διάρκεια από δέκα (10) έως δεκατρείς (13) ώρες, και χωρίζεται σε έως πέντε διαλέξεις.

 

Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται μία ή δύο φορές την εβδομάδα διαδικτυακά, μέσω του εργαλείου συνδιασκέψεων live events της πλατφόρμας Microsoft Τeams. Επιπλέον, οι Συμμετέχοντες χρησιμοποιούν την πλατφόρμα eLearning του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την επίλυση ασκήσεων, και την τελική δοκιμασία (τέστ) κάθε θεματικής ενότητας.

 

Οι ημερομηνίες των διαλέξεων κάθε μεμονωμένου σεμιναρίου βρίσκονται στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος.

 

Το ανώτατο όριο Συμμετεχόντων ανά διάλεξη για εκπαιδευτικούς και τεχνικούς λόγους έχει οριστεί στα 1.000 άτομα.

4. Εισηγητές

Οι Εισηγητές του Προγράμματος είναι Καθηγητές, Μέλη Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ), και Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές ειδικευμένοι στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τις ψηφιακές δεξιότητες από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

5. Διάρκεια 

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται από 10/10/2022 έως και 31/10/2023 (εφεξής «Διάρκεια»). Οι συμμετοχές υποβάλλονται από 10/10/2022 έως 1 εβδομάδα πριν από την έναρξη της  κάθε θεματικής ενότητας  όπως αυτές αναφέρονται στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος (εφεξής «Διάρκεια Υποβολής Συμμετοχής»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων της Διάρκειας Υποβολής Συμμετοχής.

6. Βεβαίωση Συμμετοχής και Πιστοποιητικό Επιτυχούς Ολοκλήρωσης

6.1. Βεβαίωση Συμμετοχής

Για κάθε σεμινάριο που παρακολουθούν οι Συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής υπό τις εξής προϋποθέσεις:
i.    Να έχουν παρακολουθήσει το 90% των διαλέξεων της θεματικής ενότητας 
ii.    Εντός 10 ημερών μετά την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας να ολοκληρώσουν με επιτυχία το Online Test Αξιολόγησης της θεματικής ενότητας, ασύγχρονα μέσω της πλατφόρμας eLearning
iii.    Να έχουν ποσοστό επιτυχίας τουλάχιστον 65% στο Online Test Αξιολόγησης
Οι Βεβαιώσεις Συμμετοχής εκδίδονται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

6.2. Πιστοποιητικό Επιτυχούς Ολοκλήρωσης

Αν οι Συμμετέχοντες παρακολουθήσουν το σύνολο του Προγράμματος μπορούν να λάβουν Πιστοποιητικό Επιτυχούς Ολοκλήρωσης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το 100% των θεματικών ενοτήτων του Προγράμματος

 2. Εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση του Προγράμματος να ολοκληρώσουν με επιτυχία το Online Test Αξιολόγησης του Προγράμματος, ασύγχρονα μέσω της πλατφόρμας eLearning

 3. Να έχουν ποσοστό επιτυχίας τουλάχιστον 65% στο Online Test Αξιολόγησης

Τα Πιστοποιητικά Επιτυχούς Ολοκλήρωσης εκδίδονται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

7. Δικαίωμα Συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και επιτηδευματίες (νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις) που διαθέτουν έως και 50 εργαζομένους, έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα και δραστηριοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας.

7.1 Εξαιρούνται από το Πρόγραμμα οι Επιχειρήσεις και οι επιτηδευματίες που

 

7.1.1. δραστηριοποιούνται σε τομείς άμεσα ή έμμεσα ανταγωνιστικούς του ΟΤΕ, της COSMOTE και της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή/και των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών (όπως ενδεικτικά παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, πληροφορικής, εμπορίας και διανομής προϊόντων τεχνολογίας και άλλων σχετικών ειδών και αναλωσίμων, κτλ).  

7.1.2. δραστηριοποιούνται σε τομείς που προσβάλλουν ή δύναται να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ, τα χρηστά ήθη ή/και δε συνάδουν με την εταιρική εικόνα των Διοργανωτριών , κατά την απόλυτη κρίση τους.

7.1.3. έχουν τεθεί σε καθεστώς πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή έχουν εκκινήσει διαδικασία συνδιαλλαγής με πιστωτές ή εκκρεμεί σε βάρος ή έχουν υποβάλλει αίτηση για την κήρυξη τους σε καθεστώς πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλης αντίστοιχης διαδικασίας, ή βρίσκονται σε διαδικασία εκκαθάρισης ή προσωπικές εταιρίες των οποίων οι εταίροι εμπίπτουν στον παραπάνω περιορισμό.

7.1.4. εκπροσωπούνται ή ανήκουν σε εργαζόμενους των εταιρειών του ΟΤΕ, της COSMOTE και της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή/και των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών και των Συνεργαζόμενων Εταιρειών ή σε συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού των ανωτέρω προσώπων.


7.2 Σε περίπτωση κατά την οποία επιχείρηση ή επιτηδευματίας δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής, οι Διοργανωτές  μπορούν να ακυρώσουν την συμμετοχή του στο Πρόγραμμα σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού.

8. Τρόπος Συμμετοχής στο Πρόγραμμα

8.1 Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να μεταβούν στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος, να αποδεχθούν τους παρόντες όρους συμμετοχής και να υποβάλουν συμπληρωμένη την αναρτημένη αίτηση συμμετοχής. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) μόνο αίτησης συμμετοχής ανά επιχείρηση και μόνο για έως και δυο (2) φυσικά πρόσωπα/εργαζομένους της επιχείρησης που θα παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα. Ο υπεύθυνος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης θα πρέπει να συμπληρώσει την αρχική φόρμα συμμετοχής, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που αφορούν την επιχείρηση (Όνομα, Επώνυμο, ΑΦΜ, Επωνυμία Επιχείρησης, Τομέας Δραστηριότητας, τηλέφωνο επικοινωνίας και email), αλλά και τα μαθήματα που θέλουν να παρακολουθήσουν και επιπλέον:  

Α) Αν θα παρακολουθήσει το Πρόγραμμα μόνο ο υπεύθυνος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης θα χρειαστεί να συμπληρώσει και το πατρώνυμο του, για την έκδοση της βεβαίωσης παρακολούθησης του προγράμματος.

Β) Αν θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα ο υπεύθυνος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης και ένας εργαζόμενος, θα χρειαστεί ο υπεύθυνος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος να συμπληρώσει το πατρώνυμο του, για την έκδοση της βεβαίωσης παρακολούθησης του προγράμματος, και το email του εργαζομένου που θα συμμετάσχει. Στην συνέχεια, ο εργαζόμενος θα λάβει email με σύνδεσμο, ώστε να μπορέσει να καταχωρήσει τα προσωπικά του στοιχεία ( Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο και email).

Γ) Αν θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα μόνο εργαζόμενοι της επιχείρησης, θα χρειαστεί ο υπεύθυνος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος να συμπληρώσει τα email των εργαζομένων (μέχρι 2) που θα συμμετάσχουν. Στην συνέχεια, οι εργαζόμενοι θα λάβουν προσωπικά email με σύνδεσμο, ώστε να μπορέσουν να καταχωρήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία (Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο και email).

Οι εργαζόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στη Φόρμα συμμετοχής εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την αποστολή του σχετικού συνδέσμου με e-mail. Αν αυτή η περίοδος παρέλθει χωρίς να συμπληρωθεί η Φόρμα, θα αποστέλλεται  υπενθύμιση και θα προσφέρεται νέο περιθώριο τριών (3) ημερών για τη συμπλήρωση της Φόρμας. Η πάροδος και αυτού του διαστήματος χωρίς να συμπληρωθεί η Φόρμα θα επιφέρει την άμεση και αυτοδίκαιη ακύρωση της συμμετοχής.

 

Τόσο ο υπεύθυνος / νόμιμος εκπρόσωπος, αλλά και οι εργαζόμενοι που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα θα πρέπει να αποδεχθούν τους όρους συμμετοχής στο Πρόγραμμα, όπως αυτοί περιγράφονται στο παρόν, να διαβάσουν και να αποδεχθούν τη Δήλωση Ιδιωτικότητας του Προγράμματος, και να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων τους στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του Προγράμματος, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη Δήλωση Ιδιωτικότητας

 

Η τυχόν λύση ή λήξη για οποιονδήποτε λόγο της συνεργασίας του Συμμετέχοντα με τον εκπρόσωπο/εργαζόμενο του που παρακολουθεί το Πρόγραμμα μετά το πέρας αυτής, ουδόλως επηρεάζει τις συναινέσεις και εξουσιοδοτήσεις που έχουν χορηγηθεί για την συμμετοχή του εν λόγω εκπροσώπου/εργαζομένου καθώς και του ιδίου του συμμετέχοντα. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα  δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

 

8.2 Κάθε ενδιαφερόμενος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και ορθότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων. Ελλιπής ή ανακριβής δήλωση /υποβολή στοιχείων παρέχει δικαίωμα στους Διοργανωτές  καθ΄ όλη την διάρκεια του Προγράμματος καθώς και μετά το τέλος αυτής, να τον αποκλείσουν από τη διαδικασία επιλογής ακόμα και στο στάδιο επιβεβαίωσης της συμμετοχής στο Πρόγραμμα, χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους του.

 

8.3 Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανωτές δεν αναλαμβάνουν υποχρέωση για την εξασφάλιση, την παροχή βοήθειας για την πρόσβαση σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Περαιτέρω οι Διοργανωτές δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο κατά Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείουν την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου, παράνομου και γενικά απαξιωτικού περιεχομένου στην ιστοσελίδα του Προγράμματος και την εν λόγω συμμετοχή στο Πρόγραμμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς προειδοποίηση.

 

8.4 Οποιοσδήποτε συμμετέχων σε οποιοδήποτε στάδιο του Προγράμματος μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

(β) λόγω κωλύματός βάσει των παρόντων Αναλυτικών Όρων, και

(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.

9. Πρόσβαση στην Πλατφόρμα e-Learning

Μια εβδομάδα πριν από την  έναρξη της κάθε θεματικής ενότητας   οι Συμμετέχοντες λαμβάνουν email με τα Microsoft Teams links για κάθε θεματική ενότητα και το link για την εγγραφή τους στην  πλατφόρμα eLearning growyourbusiness.equality.org.gr. To e-mail περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία και τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες σύνδεσης.
 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μεταβούν στην σελίδα της πλατφόρμας eLearning και να εγγραφούν καταχωρώντας τα προσωπικά τους στοιχεία (όνομα, επίθετο & email) και δημιουργώντας τον προσωπικό μυστικό κωδικό πρόσβασης (password). Οι κωδικοί πρόσβασης είναι ατομικοί, μοναδικοί και πρέπει να τηρούνται μυστικοί. Οι Συμμετέχοντες καλούνται να διατηρούν τους κωδικούς τους μυστικούς και να μην τους μοιράζονται ή/και να τους αποκαλύπτουν σε τρίτους. Οι συμμετέχοντες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ασφαλή τήρηση και την προστασία των μοναδικών κωδικών τους και οι Διοργανωτές δεν έχουν ούτε αναλαμβάνουν οιαδήποτε σχετική ευθύνη.
 

Σε περίπτωση απώλειας οι Συμμετέχοντες μπορούν μέσα από την σελίδα της πλατφόρμας να δημιουργήσουν εκ νέου μυστικό κωδικό πρόσβασης.  

10. Προσωπικά Δεδομένα 

Για τη διεξαγωγή του Προγράμματος απαιτείται η συλλογή και επεξεργασία από πλευράς των Διοργανωτών μιας σειράς δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που αφορούν τους Συμμετέχοντες.

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται μέσα από τη Φόρμα Προεγγραφής και τη Φόρμα Εγγραφής, μέσω της Ιστοσελίδας του Προγράμματος (βλ. 8. Διαδικασία Δήλωσης Συμμετοχής και Εγγραφής στο Πρόγραμμα.) καθώς επίσης και κατά τη διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρμα elearning

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων βρίσκονται στην Δήλωση Ιδιωτικότητας του Προγράμματος.

Η αποδοχή της Δήλωσης Ιδιωτικότητας αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, καθώς η συλλογή και επεξεργασία των συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων συνδέεται ουσιωδώς και άμεσα με τη διεξαγωγή του Προγράμματος και την παροχή πιστοποιήσεων μετά την ολοκλήρωσή του.

11. Αποδοχή όρων 

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, και της Δήλωσης Ιδιωτικότητας.

12. Πληροφορίες – Παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Πρόγραμμα οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί με τους Διοργανωτές μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση growyourbusiness@equality.org.gr

13. Λοιποί Όροι

13.1. Διοργανωτές διατηρούν δικαίωμα να τροποποιήσουν τους παρόντες όρους, να παρατείνουν, μειώσουν, ματαιώσουν ή διακόψουν το Πρόγραμμα με σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος https://www.equality.org.gr/growyourbusiness  του ιστότοπου της EQUALITY ή /και στο στην ιστοσελίδα https://www.growyourbusiness.gr   του ιστότοπου της COSMOTE, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο.  Οι Διοργανωτές  δεν υπέχουν ευθύνη έναντι των ενδιαφερομένων ή/και οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος.

 

13.2. Σε περίπτωση κατά την οποία τρίτος εγείρει οποιαδήποτε αξίωση κατά των Διοργανωτών για την προσβολή δικαιώματός του που γεννάται από τις δηλώσεις, πράξεις και παραλείψεις συμμετέχοντα ή/και των προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα (πχ ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων ή στοιχείων άλλης επιχείρησης), ο συμμετέχων οφείλει να αποζημιώσει πλήρως τον θιγόμενο τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο και τους Διοργανωτές ή/και τις Συνεργαζόμενες Εταιρείες για κάθε ζημία τους.

 

13.3. Η ευθύνη των Διοργανωτών περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην υλοποίηση του Προγράμματος. Οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα  ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτό/ούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Πρόγραμμα η/και με την παραμονή τους στο χώρο διεξαγωγής των σεμιναρίων.

 

13.4. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών, κα Χαρίκλεια Σπυριδοπούλου (Ασκληπιού 26 - 28, Αθήνα). Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των Αναλυτικών Όρων, όπως θα κατατεθούν στην παραπάνω Συμβολαιογράφο. Παράλληλα, οι Αναλυτικοί Όροι, κατά την Διάρκεια του Προγράμματος, θα είναι αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα.

 

13.5. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα σημαίνει ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής που έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα, καθώς και τους Αναλυτικούς Όρους συμμετοχής στο Πρόγραμμα και αναγνωρίζουν και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι των Διοργανωτών και των Συνεργαζόμενων Εταιρειών. Περαιτέρω, οι Διοργανωτές και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Προγράμματος.

 

13.6. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από την τριμελή Επιτροπή κρίσης των Διοργανωτών.
 

13.7. Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ' εφαρμογή αυτών διέπονται από το ελληνικό δίκαιο για όλους τους συμμετέχοντες. Κάθε διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα που τυχόν προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας, ακόμη και από μη μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας.
 

13.8. Το παρόν Πρόγραμμα δεν διενεργείται από το Facebook, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook.  Οι συμμετέχοντες παρέχουν τα στοιχεία τους στις ανωτέρω αναφερόμενες εταιρίες και όχι στο Facebook.  Τα στοιχεία που παρέχονται θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της τρέχουσας Ημερίδας  όπως περιγράφονται στους παρόντες όρους που το διέπουν.

bottom of page